Všeobecné obchodní podmínky - Komunita

Obchodní podmínky

1) Kdo jsme a co děláme?

Jsme internetový obchod, který prodává Zboží a Služby, a v těchto Podmínkách vás informujeme o tom, jak funguje náš obchod www.albinaflanderova.cz, www.pisenmehosrdce.cz, jak se Zboží a Služby objednávají a platí nebo kam se můžete obrátit v případě reklamace či jakýchkoliv nejasností.

1.3 Prodávajícím jsem já, Mgr. Albína Flanderová se sídlem Přemyslovská 2019/25, Praha – Vinohrady, 13000, identifikační číslo: 71586482, DIČ 8452210074, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „my“). Prostřednictvím našeho e-shopu umístěného na webových stránkách www.albinaflanderova.cz prodáváme a inzerujeme naše Zboží a Služby, které si jeho zákazníci, kterými jsou podnikatelé i spotřebitelé (dále jen „vy“) mohou prostřednictvím Webových stránek www.albinaflanderova.cz objednat a uzavřít s námi kupní smlouvu anebo smlouvu o poskytování služeb. Cílem tohoto dokumentu, Podmínek, je vysvětlit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy a informovat vás o nich.    

1.2 V případě, že máte zájem o zakoupení našeho Zboží nebo objednání našich Služeb, je nutné odsouhlasit tyto Podmínky, seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů a uzavřít s námi Smlouvu.   

1.3 Pokud není uvedeno jinak, v Podmínkách budeme používat tyto základní pojmy:

Cena: je cena za Zboží nebo Služby, kterou jste povinni nám uhradit.
Podmínky: jsou tyto obchodní podmínky.
Smlouva: je kupní smlouva nebo smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi Smluvními stranami.
Služba: je akce v online či offline prostoru, které se můžete zúčastnit. Například se jedná o webinář/seminář, členství v komunitě, kurz ad.
Vy: jste fyzická nebo právnická osoba, která s námi uzavírá Smlouvu.
Webové stránky: jsou naše webové stránky www.albinaflanderova.cz 
Zboží: jsou naše produkty a výrobky, které nabízíme na Webových stránkách. 

1.4 Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Mgr. Albína Flanderová
Adresa: Přemyslovská 25, 13000 Praha 3
IČO: 71586482
DIČ: CZ8452210074
E-mail: albina@pisenmehosrdce.cz

Kontaktní telefon: + 420776000596

2) Uživatelský účet

Na našich Webových stránkách si můžete založit svůj uživatelský účet. Prostřednictvím uživatelského účtu můžete spravovat své objednávky, podívat se na minulé a mít všechno přehledně k dispozici na jednom místě. 

2.1 Z vašeho uživatelského účtu můžete provést objednávku, avšak pro samotné vytvoření objednávky není uživatelský účet nutný, nemusíte se tedy pro provedení objednávky registrovat.

2.2 Při registraci jste povinni uvádět pravdivě a správně všechny údaje. Zároveň je musíte při jakékoliv změně aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, u kterých vás prosíme o zachování mlčenlivost. Svůj uživatelský účet nejste oprávněni nechat využívat třetí osobě.

2.4 Vezměte prosím na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3) Objednání Zboží nebo Služeb

Zde najdete informace týkající se nákupu a objednávky Zboží nebo Služeb.

3.1 Ačkoliv Webové stránky obsahují všechny potřebné informace o Zboží i Službách, můžeme s vámi uzavřít Smlouvu i za individuálně sjednaných podmínek.

3.2 Vezměte prosím na vědomí, že vše, co je na Webových stránkách vystaveno, je především informativního charakteru a nejsme povinni ohledně tohoto Zboží nebo Služeb uzavřít Smlouvu.

3.3 Naše Zboží anebo Služby si můžete objednat na Webových stránkách prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o Zboží nebo Službě, Ceně, způsobu úhradu Ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání Zboží nebo poskytnutí Služby (např. online/offline, termín a místo konání) a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku (dále jen „Objednávka“).

3.4 Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu. Smlouva je však uzavřena již momentem stisknutí tlačítka Objednat. Pokud bude charakter Objednávky neobvyklý (např. vysoká Cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude Smlouva uzavřena, až obdržíme toto potvrzení. 

3.5 V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace. V případě sdělení nebo uvedení nepravdivých nebo neúplných informací neodpovídáme za škodu tím způsobenou.

3.6 Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady
na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení. 

4) Platební podmínky

V této části si můžete přečíst, jak za Zboží nebo Služby zaplatit.

4.1 U Zboží nebo Služby je vždy uvedena přesná Cena tohoto Zboží nebo Služby. Cena je uvedena včetně DPH i včetně veškerých dalších daní a poplatků. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené Ceně, nejsme povinni Zboží nebo Službu za takto zjevně chybně uvedenou Cenu dodat, případně poskytnout Služby, a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena Smlouva s takto chybnou Cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.

4.2 Na našem Webu také nelze uplatňovat více než jeden slevový kupón na jednu Objednávku. Takovou objednávku můžeme zrušit. 

4.3 Případné slevy lze vzájemně kombinovat.

4.4 Cenu a případné náklady spojené s dodáním Zboží můžete uhradit následujícími způsoby:

 • online platba kartou prostřednictvím platební brány ComGate Payments, a.s. 
  • platby kartou – vyplněním všech detailů bankovní karty
  • platebními tlačítky bank – přesměrováním na internetové bankovnictví vaší banky
  • Pro případné reklamace a dotazy k platbám kontaktujte:
   ComGate Payments, a.s.
   Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
   E-mail: platby-podpora@comgate.cz
   Tel: +420 228 224 267
 • online bankovním převodem nebo tzv. rychlým bankovním převodem.
 • Hotově, po skončení sjednané terapie

 

4.5 Pokud budete platit bankovním převodem, prosíme vás o uhrazení Ceny společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, což je číslo Objednávky. Pokud tento variabilní symbol nezadáte, může se stát, že se nám platba Ceny nespáruje se Smlouvou a Zboží vám nebude odesláno včas, případně vám nebudeme moci poskytnout Služby.

4.6 V případě bezhotovostní platby se Cena považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Zboží vám odešleme neprodleně poté, není-li domluveno jinak. Službu poskytneme v návaznosti na termín uvedený v Objednávce.

4.7 Pro každou platbu vám vystavíme fakturu (daňový doklad), která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mail uvedený v Objednávce.

5) Doručení Zboží

Nyní vám představíme podmínky a způsoby doručení vašeho Zboží.

Dodání fyzických produktů

5.1 Způsoby doručení Zboží, které je fyzickým produktem (např. čakrové závěsy, svíčky, náramky apod.):

 • prostřednictvím Zásilkovny.

 

5.2 Vyhrazujeme si právo odstoupit od Smlouvy týkající se Zboží v případě, že objednané Zboží nebude skladem a ani nebude moci být dodáno do 30 dnů od uzavření Smlouvy. 

5.3 Zboží jste povinni převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy. V takovém případě, po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého Zboží. Jsme také oprávněni vás v případě nepřevzetí Zboží zařadit na seznam nespolehlivých kupujících a v případě dalšího nákupu budete povinni zaplatit předem bezhotovostně na náš účet bez ohledu na další možnosti platby.

5.4 Při převzetí Zboží od přepravce prosím zkontrolujte neporušenost obalů Zboží. Obzvlášť pokud jste si objednali svíčky či jiný křehký obsah. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování ideálně ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové Zboží nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném poškození nám dejte vědět a poškození, prosíme, zdokumentujte.

Dodání digitálního obsahu

5.5 Zboží, které je digitálním obsahem, vám dle jeho povahy zašleme e-mailem anebo vám umožníme jeho stažení přímo z Webových stránek.

5.6 Prosíme, Zboží, které je digitálním obsahem, po jeho doručení nebo stažení zkontrolujte, zda je kompletní a bezvadné.

5.7 Abyste Zboží, které je digitálním obsahem, mohli otevřít a číst, je potřeba, abyste měli stažený software na otvírání souborů, jak je popsáno u konkrétního Zboží. Nezbytné je i připojení k internetu pro stažení Zboží, které je digitálním obsahem.

5.8 Zboží, které je Digitálním obsahem, vám poskytneme vždy v nejaktuálnější verzi a nemáte nárok na žádné bezplatné aktualizace.

Dodání Služeb – terapie

5.9 Služby jsou poskytovány v místě provozovatele, Mgr. Albína Flanderová, Přemyslovská 25, Praha 3, po smluvení termínu a jeho odsouhlasení elektronickou, telefonickou či ústní formou oběma stranami.

5.10. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat službu ve smluveném termínu a čase v místě určeném v bodě 5.9, je kupující povinen službu přijmout ve stanoveném termínu, čase a určeném místě.

5.11. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího termín služby zrušen později než do 10h předchozího dne před smluveným termínem Služby – terapie, je kupující povinen uhradit náklady spojené s obsazením termínu a to v plné výši ceny sjednané služby

6) Odstoupení od Smlouvy

České zákony vám jako spotřebiteli poskytují mnohá práva. Pokud uzavíráte Smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dní. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek Podmínek.

6.1 Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí Zboží. Tento článek Podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.

6.2 Vezměte ale na vědomí, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy v případě:

 • kdy bylo Zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu. Je to například tehdy, kdy Zboží vyrobíme podle vašich požadavků nebo ho jinak upravíme podle vašeho přání (například čakrové závěsy a šperky na míru apod)
 • pokud se jedná o Zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • pokud se jedná o Zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z tohoto obalu vyňal a z hygienických důvodů ho nelze vrátit, například u kosmetiky nebo spodního prádla;
 • pokud Zboží, které je digitálním obsahem, nebylo dodáno na hmotném nosiči (např. bylo zasláno e-mailem nebo může být staženo přímo z Webových stránek) a bylo dodáno s předchozím souhlasem spotřebitele před tím, než uběhne lhůta pro odstoupení. Tento souhlas s doručením tohoto typu Zboží před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy vyjadřujete prostřednictvím souhlasu s těmito Podmínkami
 • jsme vám s vaším souhlasem poskytli Služby ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení – třeba pokud se kurz koná dříve, než uběhne lhůta pro odstoupení. Tento souhlas s poskytnutím Služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy vyjadřujete prostřednictvím souhlasu s těmito Podmínkami.

 

6.3 Pokud byste se rozhodli odstoupit od Smlouvy a máte na to právo, prosíme, využijte formulář, který je přílohou těchto Podmínek.

6.4 Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vám vrátíme částku odpovídající Ceně a zaplaceným nákladů na dodání Zboží nebo Služeb, a to stejným způsobem, jako jsme je od vás přijali, případně na číslo účtu, které nám sdělíte. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené Zboží. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu (není však povinné), nesmí jevit známky více než běžného opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se se Zbožím. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vrácené Zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti Zboží, snížení hodnoty tohoto Zboží. Pokud je Zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené nebo nepřiměřeně opotřebené, právo na odstoupení od Smlouvy nemáte. Náklady na vrácení Zboží zpět k nám nesete vy.

6.5 Náklady na dodání Zboží vám vrátíme pouze ty nejnižší, které nabízíme.

6.6 Nejsme ale povinni vrátit vám Cenu do té doby, než nám bude Zboží doručeno zpět anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu. 

6.7 Pokud jsme vám spolu se Zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

7) Storno podmínky Služeb, změny termíny nebo místa

 

7.1 V případě, že chcete účast na nějakém našem školení, kurzu apod. (Službě) zrušit, proveďte tak prosím pouze na našem kontaktním e-mailu a uveďte číslo účtu pro případné vrácení Ceny nebo její části:

 • do 4 týdnů před konáním akce vám vrátíme 100 % ceny Služby (webináře, semináře);
 • do 2 týdnů před konáním akce vám vrátíme 50 % ceny Služby;
 • od 7. kalendářního dne včetně před konáním Služby je storno poplatek ve výši 100 % ceny Služby.
 • do 10h předchozího dne před sjednaným termínem terapie vám vrátíme plnou částku, po uplynutí tohoto termínu je storno poplatek v plné výši ceny sjednané terapie

 

7.2 V případě, že za sebe seženete náhradníka, storno poplatek neúčtujeme. O tom nás však prosím informujte e-mailem. Pokud se Služby (webináře, semináře, kurzu či terapie) nezúčastníte, přestože jste přihlášeni, Cenu nevracíme.

7.3 Termín nebo místo konání Služby můžeme změnit. Pokud by k tomu došlo, neprodleně vás informujeme e-mailem, který jste uvedli v objednávkovém formuláři. Následně budete mít na výběr, zda chcete vrátit plnou Cenu Služby, nebo si vyberete jiný termín, případně místo Služby.

7.4 V případě, že byste chtěli vrátit plnou Cenu Služby, vrátíme vám ji na účet, který uvedete v e-mailu, nebo ze kterého jste částku uhradili, a to do 10 dnů od doby, kdy se na tom domluvíme.

8) Reklamace a záruka za jakost

Snažíme se vám dodat naše Zboží i Služby v co nejkvalitnějším stavu, někdy se však i při vynaložení veškeré péče může stát, že Zboží a Služby může být nějakým způsobem vadné. Veškeré podmínky reklamace naleznete v tomto článku.

Za co odpovídáme u Zboží?

8.1 Odpovídáme vám za to, že Zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte Zboží, odpovídáme zejména za to, že:

 • má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy námi uvedené;
 • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;
 • Zboží případně odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;
 • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.2 Pokud jste spotřebitel, odpovídáme za vady vzniklé po převzetí Zboží v 24měsíční záruční době, není-li uvedena jiná doba.

8.3 Pokud jste si zakoupili Zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo Zboží levnější, neodpovídáme. Za ostatní vady na takovém Zboží ale odpovídáme.

Za co odpovídáme u Služeb?

8.4 Odpovídáme za to, že Službě nechybí taková vlastnost, kterou jsme si ujednali, nebo kterou jste mohli s ohledem na povahu a účel Služby očekávat.

8.5 Taktéž odpovídáme za to, že Služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.6 Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete reklamovat Službu jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání.

Jak uplatnit práva z vadného plnění?

8.7 Reklamaci, prosíme, uplatněte na kontaktní e-mail nebo na kontaktní adresu. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího.

8.8 Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

 • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 • prokázání nákupu Zboží nebo Služby (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

8.9 Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a Zboží vám zašleme zpět.

8.10 Pokud jste spotřebitel, tak při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

 1. 11 U reklamace Služeb je podstatné, abyste uvedli váš kontakt, co a proč reklamujete a abyste prokázali, že jsme vám Službu poskytli. Je též nutné, abyste uvedli, jak si přejete reklamaci vyřídit.

 

 

Vady Zboží

8.12 V případě, že jste spotřebitel a vada se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. 

8.13 Je-li na prodávaném Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě
v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost, pokud jste spotřebitel. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. 

8.14 Pokud jste nám vytkli vadu Zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné Zboží užívat. 

8.15 Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:

 • opotřebení Zboží jeho obvyklým užíváním, např. ušpiněný náhrdelník, vytahané provázky apod;
 • použité Zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení;
 • vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili, např. pokud jste roztrhli náramek.

 

Jak reklamovat Zboží a Služby?

8.16 V záruční době můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci (u Zboží);
 • bezplatné odstranění vady opravou (u Zboží);
 • přiměřenou slevu z Ceny; nebo
 • vrácení Ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

 

8.17 Podstatné je takové porušení Smlouvy, o němž stran porušující Smlouvy již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8.18 U vady, která znamená nepodstatné porušení Smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Ceny.

8.19 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má Zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte právo uplatnit požadavek na slevu z Ceny, výměnu Zboží nebo odstoupit od Smlouvy.

8.20 Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení Smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

8.21 Není-li oprava nebo výměna Zboží možná, na základě odstoupení od Smlouvy můžete požadovat vrácení Ceny v plné výši.

8.22 Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě Zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

8.23 Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.

Jak na vyřízení reklamace?

8.24 Pokud jste spotřebitel, pak nejpozději do tří pracovních dnů rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě sdělíme. 

8.25 Pokud jste spotřebitel, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.

8.26 Pokud jste spotřebitel, pak platí, že záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni Zboží vyzvednout. 

8.27 Pokud jste spotřebitel, pak máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám nemusí být přiznán. Pokud jste podnikatel, toto právo nemáte.

8.28 Zašleme vám elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

9) Mimosoudní řešení sporů

9.1 Pokud jste spotřebitel, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.

10) Závěrečná ustanovení

10.1 Podmínky jsou v českém jazyce. Kromě těchto Podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste spotřebitel. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Pokud si ve Smlouvě domluvíme cokoliv odchylně od Podmínek, pak má před Podmínkami přednost toto odchylné ustanovení ze Smlouvy. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem nás jako poskytovatele služeb nebo prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 K podnikání jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

10.3 Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. 

10.4 Všechna práva k našim Webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu.

10.5 Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování. 

10.6 Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že je ve stavu způsobilém k poskytnutí služby, nezatajuje informace o svém zdravotním a psychickém stavu a poskytne pravdivý náhled do situace (terapie, workshopy a kurzy apod.). Službu podstupuje dobrovolně a na vlastní riziko s vědomím, že Služby nenahrazují lékařskou péči.

10.7 Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

10.8 V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit.

10.9 Znění Podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich Webových stránkách. O takové změně vás budeme informovat oznámením na Webových stránkách. Pokud s novým zněním Podmínek nesouhlasíte, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno jako odsouhlasené.

10.10 Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje. O tom, proč tak děláme a jak je chráníme, se můžete dočíst zde.

10.11 Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.12 Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním Podmínkám můžete kontaktovat na náš kontaktní e-mail.

V Praze dne 22.8.2022

 

Budeme Vás informovat, až bude produkt na skladě. Zanechte nám prosím Vaši platnou e-mailovou adresu.

No fields found, please go to settings & save/reset fields